ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatvédelmi tájékoztató

Varga Szilvia E.V. a www.csaladiproblemak.hu. oldal üzemeltetője, tulajdonosa aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Vonatkozó jogszabályok:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR rendelet, általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Jelen adatvédelmi tájékoztató Varga Szilvia E.V. és az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.csaladiproblemak.hu

A tájékoztató elérhető az E.V. székhelyén és az alábbi oldalon: www.csaladiproblemak.hu/kapcsolat

 1.      az adatkezelő: Varga Szilvia E.V., 2461 Tárnok, Álmos u. 15. csaladiproblemak@gmail.com +36303434064
 2.      a személyes adatok kezelésének célja: mediáció, coaching, párkapcsolati tanácsadás céljából, valamint ezen tevékenységekhez köthető marketing célú üzenetek kommunikációja céljából.
 3.      az adatkezelés jogalapja:
 • az érintett (ügyfél) kifejezett hozzájárulása kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, hírlevél küldés, tréning/előadás/workshop jelentkezés, nyereményjáték esetén
 • szerződés teljesítése (az ügyfél és a megbízott – Varga Szilvia – között szerződéses kötelezettség lép életbe, amint a tanácsadásra, mediációra megbízás történt akár szóban, akár írásban)
 1.      kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, a konfliktus/élethelyzet/probléma, melyben segítséget kért az ügyfél, az ügyfelek közt kötött szerződésben rögzített különleges/személyes adatok.
 2.      az adatok tárolásának helye és védelme: jelszóval védett saját laptopon, Google gmail szolgáltatásában, kettős titkosítással védve, a Varga Szilvia E.V. székhelyén, távfelügyeletes riasztórendszerrel védett irodában, zárt szekrényben.
 3.      a személyes adatok tárolásának időtartama: jogszabályban meghatározott időtartamig, de minimum 5 évig.
 4.      az érintett jogai: az ügyfél kérheti adatai törlését, módosítását.
 5.      A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az ügyfél kezdeményezni:
 1.     Adattovábbítás: célja a személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Viacom Kft..
 • Az adatfeldolgozó elérhetőségei: (Cím: 2225 Üllő, Gyári u. 8., Tel.:+36 (1) 348-5000 )
 • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
 1.   az ügyfél abban az esetben köteles adatait megadni, ha közte és a megbízott (Varga Szilvia) között vagy közte és egy másik ügyfél között írásos szerződés jön létre. Szintén köteles az ügyfél adatait számlázási célból megadni. Az ügyfél nem köteles megadni hozzájárulását reklámcélú és tájékoztatási célú hírlevelek küldésének céljából.

Értelmező fogalmak:

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

5.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 3. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 4. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 4. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 5. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 6. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 7. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Cookie-k (sütik) kezelése

A cookie-k (“sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek “állandó” vagy “ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A csaladiproblemak.hu is használ cookie-kat. A cookie-k által a rendszer felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsön a felhasználók viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országból nézi a weboldalt, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, az oldal mely funkcióit használta. Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez használjuk fel.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Google Analytics nyilatkozat:

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató (Varga Szilvia E.V.). A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

Facebook Remarketing

A csaladiproblemak.hu a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. Bővebb információ: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-135290/2017

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen és panaszt tehet:
  1. az adatkezelőnél:
   1. Varga Szilvia E.V., képviseli Varga Szilvia, 2461 Tárnok, Álmos u. 15.
  2. Budapest Környéki Törvényszék, Érdi Járásbíróságnál
   1. Cím: 2030 Érd, Felső utca 43.
   2. Levelezési cím: 2031 Érd, Pf.:1010
   3. Központi telefonszám: +36 23 585 900
   4. Fax:+36 23 232 238
   5. E-mail cím: birosag@erd.birosag.hu